به نام خدا

 

    تماس با مدیر سایت/Contact  ایمیل من

 وبلاگ من-->

مكا نیسم هاى پرداخت در تجارت الكترونیك

تجارت الکترونیک ,

شنبه 10 دی 1384

تجارت الكترونیكى دادوستد تجار را وارد عصر الكترونیكى كرده است. این نوع تجارت به دلیل سرعت عمل بالا و صرف هزینه كم در جهان از جایگاه خوبى بر خوردار است. تجارت الكترونیك در تمام ابعاد خود رشد افزونى كرده است. در قرن 19 میلادى براى اولین بار دادوستد از طریق تلفن صورت گرفت. در اواسط قرن 20 نخستین كارتهاى اعتبارى عرضه شدند و در دهه 1960 از شبكه هاى رایانه اى‌، پست الكترونیكى و صندوق اتوماتیك بانكى استفاده شد. ظهور اینترنت در سال 1989 و استفاده گسترده از رایانه هاى شخصى در سال 1990 از جمله مهمترین عوامل در تحول تجارت الكترونیك بودند. مهمترین ركن در تجارت الكترونیك نوع مكانیسم پرداخت است.
خریداران و فرو شندگان با توجه به میل شخصى خود یكى از این نوع روش هاى پرداخت را انتخاب مى كنند.انتخاب روشهاى پرداخت الكترونیكى و حذف واسطه گریها در این نوع پرداخت موجب شكوفایى اقتصادى و افزایش منافع شده است. این نوع مكانیسم پرداخت تنها محدود به كشور خاصى نیست بلكه جنبه بین الملى دارد. نكته قابل توجه این است كه نوع مكانیسم پرداخت در تجارت االترونیك داخلى با تجارت در سطح بین الملل متفاوت است. تجاردر تجارت بین الملل از روش پرداختى استفاده مى نمایند كه منافعشان تأ مین شود.كارتهاى اعتبارى ، پول الكترونیكى ،كارتهاى حافظه اى ، كارتهاى هوشمند ، چكهاى الكترونیكى در تجارت بین الملل كارآیى ندارد بلكه در تجارت داخلى از این نوع روشها به جهت صرف هزینه و وقت كم مى توان استفاده كرد. امروزه شاهد گسترش استفاده از این نوع روشهاى پرداخت در كشورمان هستیم. حال به بررسى هر یك از این روشهاى پرداخت مى پردازیم.


كارتهاى اعتبارى
این نوع كارتها ممكن است با كارتهاى بدهى الحاق شده و تحت عنوان\\" سیستم هاى انتقال بدهى\\" ارائه شوند.استفاده از هر یك از این نوع كارتها جهت پرداخت ارتباط تنگاتنگ با خرید و فروش اینترنتى دارد كه شباهت بسیارى با روشهاى دیگر پرداخت اعم از فكس،تلفن وپست دارد. در این نوع سیستم پرداخت كارت به معناى واقعى و امضاء آن در عمل توسط در یافت كننده وجه روئیت نمى شود. میزان وجه و روز انقضاء از طریق اینترنت توسط پست الكترونیكى یا وب سایت انتقال داده مى شود. در حال حاضر استفاده از این نوع كارتها به دلیل صرف هزینه و وقت كم جهت آشنایى با آنها بسیار رایج است.

مكانیسم كارت اعتبارى بدین ترتیب است كه خریدار (دارنده كارت) به بانكى دستور مى دهد كه وجه درخواستى فروشنده را از محل قرضى كه از بانك كرده است، بپردازد. در انتهاى هر ماه بانك براى صاحب كارت صورت حسابى مبنى بر پرداختهاى انجام گرفته، ارسال مى كند. در حقیقت مبادلات از طریق كارتهاى اعتبارى متضمن یك تعهد ( دریافت وام) است. در صورتى كه بین كشورها و بانكهاى آنها ارتباطات لازم وجود داشته باشد توسط این كارتها مى توان پول نقد را در خارج از كشور نیز دریافت كرد.

در مورد كارتهاى بدهكار بر خلاف كارتهاى اعتبارى مى توان به این امر اشاره كرد كه دارنده كارت قبل از استفاده باید به مقدار لازم در حساب خود پول داشته باشد و در این نوع كارتها حساب دارنده بلافاصله یا پس از پایان روز معامله بدهكار مى گردد.
اساس كار سیستم كارت اعتبارى بر پایه اعتماد است و فروشنده مى تواند كالا را خریدارى كند و
پرداخت متعاقبأ صورت گیرد.پرداخت وجه از طریق كارت اعتبارى تضمین شده است و تضمین كننده مسئول پرداخت صورت حساب مشترى و جمع آورى وجه را داراست.

در معاملات سنتى، مشترى كارت اعتبارى را ارائه مى دهد، تاجر امضاء و انعقاد معامله را جهت دستیابى به رمز تأیید شده، تفویض مى كند.هر زمان كه تاجر كارت اعتبارى را از طریق تلفن،پست الكترونیكى و اینترنت تأیید نماید در این صورت تضمین كننده كارت ریسك عدم پرداخت را نیز قبول مى كند.در هر حال تاجر مسئول خسارات ناشى از استفاده كارت تقلبى است به فرض مثال زمانیكه خریدار مالك كارت نباشد و از كارت مزبور استفاده كند، در این صورت هزینه خسارات قبول كارتهاى اعتبارى به دلیل توسعه تجارت بر عهده تاجر است. البته در قانون بعضى از كشورها دارنده كارت در صورت سؤاستفاده! از كارت وى تا سقف 50 دلار مسئول خسارت است.

به جهت جلوگیرى از كارتهاى تقلبى و كاهش جرائم حاصل از آن به طور معمول از رویه هاى استانداردى تحت عنوان SET استفاده مى شود.هدف این نوع پروتكل ایجاد امنیت در پرداختهاى كارتى است. پروتكل SET از یك كلید رمز نگارى و گواهینامه هاى دیجیتالى براى تأیید هویت تاجر و مصرف كنندگان استفاده مى كند. مهم ترین ویژگى این پروتكل ایجاد امنیت و تأیید هویت كاربر است.پول الكترونیكى
پول الكترونیكى یكى از مكانیسم هاى پرداخت الكترونیكى است كه براى معاملات بى نام مورد استفاده قرار مى گیرد و موجب گسترش تجارت الكترونیك گردیده است. هیچ گونه ابزار پرداخت مادى از قبیل پول كاغذى و سكه درمكانیسم پول الكترونیكى دخالتى ندارد. هنگامى كه گرایش به سمت كارت اعتبارى به عنوان یكى از مكانیسم هاى پرداخت افزایش یافت و سیستم هاى پرداخت اینترنتى موردقبول جوامع واقع شد پول الكترونیكى یكى دیگر از انواع پرداخت الكترونیكى براى معاملات الكترونیكى طراحى شد.امروزه در بسیارى موارد پول الكترونیكى در تجارت الكترونیك جایگزین پول نقد شده است.

مكانیسم هاى دیگر پرداخت از قبیل كارتهاى هوشمند و حتى چكهاى الكترونیكى مى توانند به عنوان اشكالى از پول الكترونیكى طبقه بندى گردند.پول الكترونیكى شكلى از بهاى اندوخته شده است كه به آسانى در ساختارهاى الكترونیكى قابل معامله است در صورت حذف عبارت ساختار الكترونیكى از تعریف فوق این تعریف مشمول پول كاغذى و سكه مى شود. پول الكترونیكى همانند پول كاغذى است با این تفاوت كه در مورد پول الكترونیكى در زمان وقوع معامله ارزش و بها كالا نیز انتقال داده مى شود اما وجه بعدا\\" پرداخت مى شود.یكى از ویژگیهاى خاص پول الكترونیكى كه منجر به تمایز آن با پول كاغذى مى گردد بى نام بودن پرداخت كننده (مشترى) است هنگامیكه وى از پول الكترونیكى صرفا\\" جهت پرداخت استفاده مى نماید. بانكMark Twain در ایالات متحده از جمله بانكهایى بود كه آغاز به صدورپول الكترونیكى نمود. این نوع مكانیسم پرداخت مشتمل برخرید اعتبارات از بانك با ارزش معین است كه براى تجارت الكترونیك مورد استفاده قرار مى گیرد.بسیارى از تجار و مصرف كنندگان به دلیل اینكه ضرر و زیان در این نوع مكانیسم پرداخت كاهش یافته است پول الكترونیكى را جهت پرداخت وجه درمعاملات خود انتخاب مى نما یند. اشخاصى كه توانایى دستیابى به كارت اعتبارى را به جهت عدم داشتن اعتبار كافى را نداشته باشند مى توانند از پول الكترونیكى استفاده كنند. هنگامیكه فردى با پول كاغذى كالایى را خریدارى مى نماید معمولا\\" تاجر در باب هویت وى سئوالى نمى نماید (حتى اگر فردى كالاهایى از قبیل الكل- تنباكو- اسلحه و... خریدارى نماید) گرایش به سمت معاملات پول الكترونیكى بى نام اینترنتى درآمریكا نسبت به اروپا ناچیز است البته شایان ذكر است كه اروپائیان نخستین مصرف كنندگانى بودند كه از این نوع معاملات استفاده نمودند.در اروپا اكثر مصرف كنندگان به این نوع روش پرداخت در معاملات اینترنتى گرایش دارند.صحت و سقم پول الكترونیكى باید مورد تأیید قرار گیرد در این صورت باى سیستم تأیید كننده اى موجود باشد كه اقدام به این عمل نماید همانند پول كاغذى كه داراى شماره سریال است. هنگامیكه شخص كالایى را خریدارى مى نماید و پول الكترونیكى را از حساب شخصى خود دربانكى كه داراى حساب است برداشت مى نماید.
بانك مزبور توانایى تأیید پول الكترونیكى را دارا است بدون اینكه هیچ گونه ارتباطى با این
معامله داشته باشد. جهت روشن شدن مطلب به بیان مثالى در این باب مى پردازیم:

مصرف كننده بانك توسط سخت افزار خاصى یك سكه سفید طراحى مى نماید.وى این سكه را براى اینكه ارزش یك دلار یابد توسط پاكت نامه الكترونیكى براى بانك ارسال مى دارد. بانك یك دلار را از حساب وى كسر مى نماید و درصورتیكه امضاء وى معتبر باشد سكه و پاكت دیجیتالى ارسال شده توسط وى داراى ارزش مى گردد. البته بانك مزبور سكه را نیز با امضاى خود تأیید مى نماید. هنگامیكه بانك سكه با ارزش یك دلار را براى مصرف كننده ارسال مى دارد وى سكه مزبور را از داخل پاكت برداشته و مى تواند آن را خرج نماید.تاجر نیز در صورت دریافت سكه آنرا جهت تأیید صحت براى بانك ارسال مى دارد بانك مزبور با مشاهده امضاء خود صحت سكه را تأیید مى نماید.
در كشور ما هنوز از این نوع روش پرداخت استفاده نمى شود البته امید است كه چنین روش پرداختى نیز در سیستم پرداخت الكترونیكى تجارت الكترونیك رایج گردد. از جمله مهمترین ویژگیهاى پول الكترونیكى صرفه جویى در زمان وامنیت این نوع سیستم است اگر چه احتمال كلاهبردارى نیز است اما با وجود پروتكل هاى امنیتى SET,SSL این نوع جرایم
نیز كاهش پیدا كرده است.


بقیه مطالب وبلاگ l یک مثال ساده در ماکرو نویسی
l ایجاد یک ماجول در ماکرو
l اولین درس ماکرو
l آغاز ماکرو نویسی در اکسل
l تبلت پی سی چیست؟
l سیستم عامل آندروید چیست ؟
l ملکه تبلت‌ درCES 2011 کیست؟
l چگونه یك متخصص امنیتی شوم؟
l تحلیلى اقتصادى از تاثیر اینترنت و فناورى اطلاعات بر بازارها و موسسات بیمه‌
l راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز فناوری دنیا در چین
l معرفی MRTG به عنوان نرم افزار Monitoring شبکه
l نرم‌افزار یک ‌بیستم صادرات هند را شامل می‌شود
l سایت انستیتوی فیلم آمریكا
l What is Chief Information Officer
l مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از فناوری‌های بی‌سیم و موبایل

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic